Budżet Obywatelski 2022 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Krótki opis

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania.
Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 2 700 000 zł, z czego:
• 2 150 000 zł przeznacza się na realizację projektów „twardych”,
• 300 000 zł na projekty „miękkie”,
• 250 000 zł na projekty „zielone”.
Jakie projekty mogą być realizowane w ramach JBO 2022?
Wartość zgłaszanych projektów nie może :
a) być niższa niż 10 000 zł oraz wyższy niż 500 000 zł - w przypadku projektów „twardych”,
b) być wyższa niż 150 000 zł - w przypadku projektów „miękkich”,
c) być wyższa niż 250 000 zł - w przypadku projektów „zielonych”.
Do realizacji mogą zostać przyjęte projekty spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
• zgodne z kompetencjami gminy,
• służące rozwojowi miasta i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców,
• ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta,
• zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy,
• możliwe do całkowitego zrealizowania w 2022 r.,
• nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi),
• zgodne z obowiązującym prawem,
• zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025,
• zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
• technicznie możliwe do zrealizowania.
Jak należy zgłaszać propozycje projektów?
Zgłaszanie projektów do JBO 2022 odbywa się za pośrednictwem Portalu Partycypacji Społecznej dostępnego na stronie konsultacje.jeleniagora.pl i obejmuje:
a) wypełnienie wniosku,
b) załączenie wymaganych załączników,
c) wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww. portalu.
Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2022 może dokonać:
• osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła16 rok życia,
• osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry.
Jak składamy listy z podpisami mieszkańców popierających projekt?
Do składanego wniosku z propozycją projektu, Wnioskodawca dołącza obowiązkowo listę podpisów mieszkańców popierających projekt.
Lista podpisów mieszkańców popierających projekt może mieć formę:
a) elektroniczną - uzyskaną za pośrednictwem Portalu Partycypacji Społecznej dostępnego na stronie konsultacje.jeleniagora.pl ,
b) papierową - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, złożoną do siedziby Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 – urna w holu głównym na parterze.
• Wnioskodawca decyduje, którą formę poparcia wybiera.
• Nie ma możliwości łączenia form poparcia.
• Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt wynosi 50.
• Osobami uprawnionymi do złożenia podpisu na papierowej liście poparcia, jak i do złożenia poparcia w formie elektronicznej, są mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy najpóźniej w dniu składania podpisu na
liście poparcia ukończyli 16 rok życia.
• Dane na papierowej liście poparcia muszą być wypełnione czytelnie.
• Udzielenie poparcia w formie elektronicznej odbywa się w ww. Portalu w zakładce budżet obywatelski poprzez wybór pola „POPRZYJ” przy numerze i tytule propozycji projektu.
Co będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych propozycji projektów?
Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem projektu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
Analiza formalna projektów odbywa się według poniższych kryteriów :
a) przesłanie projektu w wymaganej formie i terminie,
b) dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów, bądź uzyskanie wymaganego poparcia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy,
c) złożenie i podpisanie projektu przez uprawioną osobę (przez złożenie i podpisanie projektu przez uprawnioną osobę, uważa się fakt wysłania kompletu wymaganych dokumentów za pomocą platformy elektronicznej),
d) propozycja projektu jest kompletna i spójna oraz zawiera dokładnie oznaczoną lokalizację jego realizacji wraz ze wskazaniem kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania,
e) propozycja projektu nie przekracza wartości określonej w Regulaminie JBO 2022.
Analiza merytoryczna projektów odbywa się według poniższych kryteriów:
a) zgodność z obowiązującym prawem oceniana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Jelenia Góra,
b) lokalizacja projektu w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach będących własnością gminy,
c) zgodność projektu z kompetencjami gminy,
d) zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
e) dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jelenia Góra,
f) techniczna możliwość realizacji weryfikowana przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Jelenia Góra,
g) wysokość kosztów po weryfikacji, nie przekracza ustalonego budżetu,
h) niegenerowanie dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych,
i) możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?
• Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.
• Głosowanie odbywa się elektronicznie na Portalu Partycypacji Społecznej pod adresem konsultacje.jeleniagora.pl lub papierowo w punktach do głosowania, w terminach określonych w harmonogramie.
• Głosujący decyduje, którą formę oddania głosu wybiera. Nie ma możliwości łączenia sposobu oddania głosu.
• Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości przed głosowaniem.
• Proces głosowania w Portalu Partycypacji Społecznej odbywa się w zakładce budżet obywatelski poprzez kliknięcie „ODDAJ GŁOS” przy wybranych projektach.
• Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość zagłosowania na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” , na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich” i na jedną propozycję w ramach projektów „zielonych”.
• Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana w punkcie wyżej zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
• Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.
• W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania, papierowe karty do głosowania będą numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
• W przypadku stwierdzenia złożenia dwóch formularzy o tych samych numerach, głosy oddane na tych formularzach uznaje się za nieważne.
• Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnej propozycji projektu lub wybrał więcej niż jedną propozycję projektu w ramach tej samej kategorii projektów („twardych”, „miękkich”, „zielonych”),
b) głosujący nie wypełnił na karcie do głosownia wszystkich wymaganych pól,
c) dane wpisane na karcie do głosowania są nieczytelne,
d) karta do głosowania nie została podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego.
Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?
• Po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każdy z projektów,
• Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2022,
• W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przeznaczonej na dany typ projektów, za zgodą Autora (Wnioskodawcy) projektu, dopuszcza się zmniejszenie zakresu zadania do wysokości posiadanych środków. W przypadku braku zgody Autora(Wnioskodawcy) projektu lub braku możliwości ograniczenia zakresu zadania, uwzględnione zostanie pierwsze z kolejnych zadań według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków.
• W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
• Wynik losowania jest ostateczny.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie JBO 2022.
Mieszkańcy decydują! Decyduj i Ty!
Zapraszamy

Termin

2021-04-30 - 2021-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2021-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie zbierania podpisów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Izabela Stywryszko

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

2700000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
PROJEKTY "TWARDE" - inwestycyjne, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej. 2150000 10000 500000 50 1 1 0
PROJEKTY "MIĘKKIE" - nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe). 300000 1 150000 50 1 1 0
PROJEKTY "ZIELONE" - ułatwiające adaptację miasta do zmian klimatu, przyjazne dla środowiska i bytowania zwierząt 250000 1 250000 50 1 1 0

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2021-04-30
2021-04-30

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2021-04-30
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem JBO 2022, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na JBO 2022 środków.
2021-05-10

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-05-10 - 2021-05-24
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach JBO 2022. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2021-05-25

Zbieranie poparcia


Status
Zakończony
Termin
2021-05-25 - 2021-06-01
W trakcie tego etapu, zainteresowane osoby mogą podpisać się pod złożonymi projektami i tym samym udzielić im poparcia.
Ze względu na potencjalną wątpliwość, co do poprawnej interpretacji zapisów Regulaminu JBO 2022, dotyczących zbierania poparcia propozycji projektów, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, głosy poparcia udzielone zarówno elektronicznie, jak i papierowo - zostaną zsumowane. Jednocześnie przypominamy, iż uzyskanie poparcia minimum 50 głosami jest jednym z wymogów przejścia oceny formalnej.
2021-06-30

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2021-06-30 - 2021-09-08
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2021-10-04

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2021-10-04
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2021-10-05

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2021-10-05 - 2021-10-12
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy. Zapraszamy
2021-10-21

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2021-10-21
Ostatni etap JBO 2022 to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane w roku 2022.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2021-12-30
Do góry