Ikona wniosków JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Szanowni Mieszkańcy,
przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO przeznaczona została kwota 2 700 000 zł.
Zapraszamy do aktywnego udziału.

Data zakończenia: 2021-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Stwórzmy park osiedlowy na Czarnem

numer

34

Krótki opis projektu

Ten projekt ma stanowić pierwszy krok w procesie budowy parku w centralnej części osiedla, w miejscu dziś zaniedbanym i w istocie bezużytecznym. Proponuje się, aby w roku 2022, została zbudowana ścieżka parkowa o długości 135 m i szerokości 2,5 m z drewnianym mostkiem nad Pijawnikiem, z lampami parkowymi, ławkami i koszami na śmieci. Nowa ścieżka skróci trasę ruchu pieszych w tym rejonie, zwiększy ich wygodę oraz bezpieczeństwo. Szacunkowy szt realizacji projektu: 205 tys. zł.

Szczegółowy opis projektu

Jak podkreślono wyżej, projekt dotyczy budowy potrzebnej w tym miejscu ścieżki parkowej, co ma być też impulsem inicjującym tworzenie nowego parku. Trasę ścieżki pokazuje zał. 1. Będzie przebiegała od przystanku MZK „Dwór Czarne”, wzdłuż muru otaczającego Dwór, po parkowym mostku nad potokiem Pijawnik, do ulicy Czarnoleskiej. Jest projektowana na działkach nr 614/24 i 692/42, stanowiących własność Miasta a w/w mostkiem przekroczy działkę nr 614/25 tj. potok Pijawnik, będący we władaniu „Wód Polskich”. Patrz wycinek mapy katastralnej (zał. 2). Teren o który mowa jest w miejscowym planie z.p. przeznaczony pod zieleń publiczną. Dodać należy, że leży on w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej Dworu Czarne. Oznacza to wymóg uzgodnienia projektu po linii konserwatorskiej dla zapewnienia nadzoru archeologicznego.
Ścieżka została wytrasowana z „miękkimi” łukami, aby charakterem od początku wpisywała się w klimat przyszłego założenia parkowego. Parametry ścieżki: długość – 135 m, szerokość – 2,5 m, długość mostka – ca 15 m. Konstrukcja ścieżki z mocnym korytowaniem i podłożem, uwzględniającym możliwość ruchu pojazdów awaryjnych, obrzeża krawężnikowe, profil ścieżki zapewniający odwodnienie, wierzchnia warstwa utwardzona, żwirowa lub z drobnego grysu. Wzdłuż ścieżki projektuje się 5 lamp parkowych oraz po 5 ławek i towarzyszących im koszy na śmieci. Podany opis ścieżki, ma charakter wstępny i powinien być uściślony w projekcie technicznym. Dotyczy to m.in. formy architektonicznej mostku nad Pijawnikiem. W toku realizacji głównego zadania, tj. budowy ścieżki, zakłada się przeprowadzenie podstawowego zakresu prac porządkowych oraz selekcji samosiejek w jej bezpośrednim otoczeniu.
Projekt przyszłego parku, uwzględniający kanony sztuki ogrodniczej, aspekty dendrologiczne, renaturyzacyjne ukształtowanie cieku Pijawnika, elementy małej architektury etc., to zadania kolejnych etapów.
Beneficjentami tej inicjatywy będzie przede wszystkim licząca dziś ponad 2100 mieszkańców, społeczność osiedla Czarne. O tym, że idea o której mowa jest przez nich dobrze oceniana, autor wniosku mógł przekonać się podczas spotkań po publikacji artykułu p/t "Czy tu może być ładniej?" (Katolicki Biuletyn Czarnego nr 1/2015). Patrz zał. 3. Do beneficjentów projektu zaliczyć należy też osoby przybywające z zewnątrz, mieszkańców Jeleniej Góry i turystów krajowych oraz zagranicznych, wśród których Dwór Kacpra Schaffgotscha zdobył już popularność. Wzrośnie ona po zakończeniu procesu rewaloryzacji.

Sama budowa ścieżki jest zadaniem stosunkowo prostym, do wykonania w ciągu 3-4 miesięcy, o ile zostanie ono odpowiednio przygotowane oraz powierzone fachowej firmie. Przygotowanie objąć musi rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, konsultacje po linii konserwatorskiej (sąsiedztwo zabytku) i wodno-prawnej (Pijawnik), w zarządach dróg i mostów (wpięcie ścieżki w układ ulic) oraz energetyki (zasilanie lamp parkowych).
Trwałość rezultatów projektu nie powinna budzić wątpliwości. Realizacja zadania budowlanego ma z natury rzeczy skutki trwałe. Bieżące utrzymanie ścieżki w dobrym stanie będzie zadaniem służb miejskich, odpowiedzialnym za stan całej sieci chodników i ciągów pieszych w mieście. Dodatkową rękojmią trwałości rezultatów projektu jest postawa mieszkańców osiedla, którzy nieraz włączali się w inicjatywy związane z Dworem Czarne a idea utworzenia parku jest im bliska i ma ich poparcie.
Uwaga: Projekt budowy ścieżki parkowej był już w roku 2019 zgłoszony do JBO na rok 2020, ale odpadł w selekcji wstępnej i nie wszedł do fazy plebiscytowej. Tytuł zmieniono, ale sens i treść projektu pozostają bez zmian. Poprzednio projekt został podważony, gdyż uznano, że faza przygotowawcza oraz procedura wyłaniania wykonawcy wraz z samą budową, zajmą tyle czasu, iż nie ma możliwości realizacji projektu w ciągu roku objętego budżetem.
Obawy te można o tyle wyeliminować, że część zadań będzie mogła być realizowana w trybie tzw. zgłoszenia budowy. Uprości to i skróci czynności fazy przygotowawczej. Niezależnie od tego wskazane byłoby przeprowadzenie przez Miasto niektórych z tych czynności jeszcze w tym roku. W tym zakresie fachowej pomocy może Miastu udzielić w trybie wolontaryjnym, jeleniogórski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. SARP deklaruje swój patronat dla projektu i opracowanie, bez ponoszenia przez Miasto jego kosztów, program funkcjonalno-użytkowy zadania, z niezbędnymi uzgodnieniami, pod kątem przetargu na zamówienie publiczne, który dzięki temu mógłby się odbyć już w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Budowa postulowanego ciągu pieszego ma potrójne uzasadnienie:

1) Ścieżka będzie służyć wygodzie mieszkańców, gdyż wyraźnie skróci trasę od przystanku MZK „Dwór Czarne“, dla pieszych zmierzających w głąb starszej części osiedla. Równocześnie poprawi na tym odcinku ich bezpieczeństwo, gdyż obecnie korzystają oni z wąskiego chodnika z mostkiem usytuowanym na łuku drogi.
2) Budowa ścieżki zapoczątkuje przekształcanie terenu dziś zdegradowanego estetycznie i bezużytecznego, w niewielki ale atrakcyjny park, co poprawi ogólny wizerunek osiedla Czarne. Powiększy to łączny areał zieleni urządzonej na obszarze Jeleniej Góry.
3) Będzie to działanie ważne dla stopniowego kształtowania właściwej, wizualnej „oprawy“ cennego zabytku, XVI-wiecznego Dworu Czarne. Jego rewaloryzacja nie jest zakończona, ale w najbliższych latach powinna być sfinalizowana.
Na rzecz projektu przemawia także wsparcie jakiego udzielają mu organizacje społeczne. To m.in. Stowarzyszenie Architektów Polskich czy Fundacja Przyjaciele Dworu Czarne, która zawiązana została gdy uratowany dzięki inicjatywom obywatelskim Dwór Czarne stał się przedmiotem przestępczych zabiegów osób które nim przejściowo zawładnęły. Poza działaniami popularyzującymi ten cenny zabytek Fundacja angażuje się m.in. w działania bezpośrednie na rzecz ładu w jego otoczeniu. Przykładem jest przeprowadzona wiosną ub.r. z mieszkańcami Czarnego, akcja pod hasłem „POSPRZĄTAJMY OKOLICE DWORU”. Patrz zał. 4.
Niniejszy projekt ma przede wszystkim przynieść konkretny efekt utylitarny. Jednak poza celem krótkoterminowym, jak w punkcie 1), równie istotny jest sygnalizowany w tytule projektu oraz w p. 2) i p. 3) j.w., jego cel długofalowy, czyli założenie osiedlowego parku.
Tu należy przedstawić szerszy problem, jako ważny kontekst projektu. Otóż konieczne jest przezwyciężenie bardzo niekorzystnej, wręcz patologicznej sytuacji, jaka dziś dotyczy całego założenia folwarczno-dworskiego na Czarnem. Sam Dwór Czarne wraz z parcelą którą zajmuje (nr geod. 722/21), jako przedmiot trwającego jeszcze sporu sądowego, jest niedostępny dla inicjatyw obywatelskich, jakie przez wiele lat miały w nim miejsce, ani dla przerwanych 9 lat temu prac rewaloryzacyjnych. Jednak nie dotyczy to jego otoczenia, nie będącego przedmiotem procedur sądowych. Jest to kilkuhektarowy obszar strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w m.p.z.p. dla tego zabytku. Teren ten ma różnych właścicieli. W kategoriach elementarnego ładu przestrzennego, nosi znamiona bezpańskości. Pozbawiony wszelkich funkcji i znów stopniowo niszczejący Dwór (uratowany od zagłady w latach 80-tych po skutecznej kampanii obywatelskiej) otaczają zrujnowane obiekty dawnego PGR-u, a cały teren jest zaniedbany, zarastający samosiewami i zdegradowany ekologicznie przez dzikie składowiska odpadów. Ten stan rzeczy jest tym bardziej bulwersujący, że eksponowany teren leży w centrum Czarnego, jest łatwo dostępny komunikacyjnie zaś sam Dwór, w przeszłości spopularyzowany, nadal jest celem odwiedzin turystów krajowych i zagranicznych.
Przywołane okoliczności dotyczą aspektów wizerunkowych, które można sprowadzić do kwestii ładu przestrzennego i estetyki. Jest jednak aspekt być może jeszcze większej rangi, jakim jest niedoceniana chyba duża i wszechstronna potencjalność tego miejsca. Wynika ona z atrakcyjnego położenia oraz istniejącego tu cennego, rejestrowego zabytku wysokiej rangi, ale nie tylko. Otaczający go kompleks obiektów dziś zrujnowanych niewątpliwie w przyszłości zastąpią kubatury o możliwie ciekawej architekturze. To szacunkowo ok. 12 tys. m² nowych powierzchni użytkowych co może, zależnie od ich funkcji, przełożyć się na co najmniej 100 nowych miejsc pracy. Miejsce to stanowi „zwornik” między dawną wsią i nową częścią osiedla. Jego stopniowe przekształcanie w kompleks usługowy, dla osiedla Czarne pozbawionego wielu usług, z perspektywy lokalnej, będzie miało znaczenie integrujące i centrotwórcze.
Temat przyszłych funkcji jakie tu się pojawią, jest rozpracowywany i istnieją w tym zakresie bardzo wartościowe propozycje. Bez ich przedwczesnego nagłaśniania, można z dużą dozą pewności przewidywać, że znaczenie tego szczególnego miejsca dla Jeleniej Góry będzie skokowo rosło. Dwór Czarne wraz z otoczeniem, dzięki jego wybitnym walorom kulturowo-historycznym, w synergii z odpowiednio dobranym profilem przyszłych funkcji, mogą być jedną z „lokomotyw rozwojowych” Miasta i Regionu.
W świetle tych wyjaśnień, budowę skromnej i niedrogiej ścieżki parkowej należy traktować jako impuls „rozruchowy” kolejnych zdarzeń o rosnącym znaczeniu.

Zarejestrowany przez

Jacek Jakubiec

2021-05-24, 10:33

Współautorzy

Jacek Jakubiec

Wysłany

2021-05-24, 10:39

Głosów poparcia

65

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Projekt u zbiegu ulic Strumykowej i Czarnoleskiej, na działkach wg mapy katastralnej nr nr: 614/24, 614/25, 292/26, 546/26 - arkusz mapy 7, obręb 0025

Szerokość: 50.87927470333007

Długość: 15.747377941894545

Adres strony projektu

Projekt będzie promowany na blogu wnioskodawcy: jakubiec.jg24.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 całość - szacunkowo: Części składowe zadania (rodzaje wydatków) oraz szacunkowe koszty brutto (zł) Przygotowanie dokumentacyjne projektu, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę 24600 Budowa ścieżki parkowej 92500 Budowa drewnianego mostku parkowego 49815 Lampy parkowe 24600 Ławki parkowe 4920 Kosze na śmieci 3075 Prace porządkowe w otoczeniu ścieżki (limit) 10000 Razem: 204590 Przyjęto: 205000 zł. 205000,00
Całkowita wartość projektu 205000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Jacek Jakubiec 2021-05-24, 10:39
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Izabela Stywryszko 2021-05-24, 10:56
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2021-06-07, 8:45
4 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Zadanie zaplanowane do realizacji częściowo na działkach nie będących własnością gminy. Ponadto zakres zadań niemożliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Izabela Stywryszko 2021-09-07, 9:24

Załączniki

 

Załączniki do projektu


zał 1..jpg trasa ścieżki

zał 2..jpg numeracja działek

zał. 3-1.jpg artykuł w biuletynie parafialnym (1)

zał. 3 - 2.jpg artykuł w biuletynie parafialnym (2)

zał. 3 - 3.jpg artykuł w biuletynie parafialnym (3)

zał. 4..jpg plakat n/t akcji porządkowej

Do góry